nr 2/2010

Spis treści

20 lat CSP

W dniu 27 sierpnia 2010 r. upływa dwadzieścia lat działalności Centrum Szkolenia Policji. Utworzone zostało na podstawie zarządzenia nr 85/90 Ministra Spraw Wewnętrznych z postawionym głównym zadaniem „przygotowania wyspecjalizowanych kadr do zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Centrum powstało na bazie majątku czterech zlikwidowanych szkół resortu spraw wewnętrznych: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW w Legionowie, Szkoły Ruchu Drogowego w Piasecznie, Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi oraz Szkoły Chorążych Biura „B” MSW w Warszawie. Również część kadry zlikwidowanych szkół – łącznie około 400 osób – kontynuowała służbę w Centrum.

Zdzisław Wewer Komendant Centrum Szkolenia Policji w 1990 r.

W czerwcu 1990 r. gen. Zdzisław Wewer planował odejść na emeryturę – miał już wtedy pełną wysługę lat. Wezwał go jednak na rozmowę Minister Spraw Wewnętrznych dr Krzysztof Kozłowski. Miał wtedy stwierdzić, że wprawdzie nie lubi generałów, ale jego życzeniem jest, aby to właśnie gen. Wewer pojechał do Legionowa i stworzył Centrum Szkolenia Policji.

Środki pola walki w naukowo-technicznej literaturze radzieckiej i rosyjskiej. Praktyczne wykorzystanie informacji w procesie szkoleniowym o profilu minersko-pirotechnicznym

Literatura radziecka i rosyjska postrzegana jest przez większą część polskiego społeczeństwa jako produkt tzw. drugiego gatunku. Znamienne jest, że taki wizerunek dotyczy zarówno literatury klasycznej, jak też naukowej i technicznej. Jest to spowodowane prawdopodobnie nie tylko brakiem wiedzy o publikacjach z danego obszaru, ale przede wszystkim uprzedzeniami historycznymi i stereotypami, według których wszystko kojarzące się ze wschodem jest traktowane jak „zło konieczne”.

Zaburzenie zachowania i borderline u dzieci i młodzieży. Kompendium wiedzy dla policjantów ds. nieletnich

O skuteczności działań specjalistów ds. nieletnich w stosunku do młodzieży dotkniętej demoralizacją, zaniedbanej z uwagi na sytuację rodzinną czy popełniającej czyny karalne w znacznej mierze będzie decydować (poza kwestiami proceduralno-prawnymi) umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego i właściwe zidentyfikowanie ewentualnych zaburzeń determinujących zachowanie jednostki.

Byliśmy odwodem Komendanta Głównego Policji

6 kwietnia br. minęła 20. rocznica uchwalenia ustawy o Policji1, a więc aktu prawnego normującego zasady powstania i funkcjonowania formacji powołanej między innymi do ochrony życia i zdrowia obywateli. Te kilkadziesiąt lat funkcjonowania Policji to czas dyskusji i poszukiwania rozwiązań w zakresie optymalnej i zgodnej z oczekiwaniami przełożonych i społeczeństwa realizacji zadań zmierzających do ochrony życia i zdrowia obywateli naszego kraju.